مهمترین آداب ادبی بلک جک – بازی به عنوان یک جنتلمن!

مهمترین آداب ادبی بلک جک – بازی به عنوان یک جنتلمن!

مهمترین آداب ادبی بلک جک – بازی به عنوان یک جنتلمن!

برای کسانی کـه بلک جک منبع درآمد اسـت ؛ تعقیب آداب ان بسیار مهم اسـت. در این جا شـما با مهمترین آداب ادبی بلک جک آشنا خواهید شد .بلک جک را میتوان پدر همه ی بازی هاي‌ کارتی کازینو دانست و دلایل متعددی وجوددارد کـه این ادعا را تأیید می‌کند. اولا ؛ محبوب اسـت.

 

ثانیا ؛ انواع مختلفی دارد و سلیقه هاي‌ مختلف قمار را پوشش میدهد ؛ و سوم ؛ برای تعداد زیادی از بازیکنان بـه عنوان منبع درآمد عمل میکند. برای کسانی کـه بـه دلیل سوم توجه دارند ؛ پیروی از آداب و رفت و آمد بلک جک بـه اندازه یادگیری حرفه اي قوانین ان اهمیت دارد. از این رو ؛ دراین مقاله از explosiongame.info ؛ مهم ترین آداب رفت و آمد در بلک جک توضیح داده شده اسـت.

 

مهمترین آداب ادبی بلک جک در جهان

ممکن اسـت با استفاده از بهترین سیستم هاي‌ شمارش بلک جک و دستورالعمل هاي‌ بازی در بلک جک پول کسب کنید ؛ اما کسب درآمد همیشه با کسب احترام یکسان نیست. برای رسیدن بـه دومی ؛ علاوه بر تخصص ؛ باید خودرا بـه دکوراسیون بلک جک مجهز کنید. اگر بـه این مدرک نیاز دارید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

آشنایی با قوانین

این مورد اصلی بلک جک Do’s اسـت. شـما باید اصول بلک جک را قبل از این کـه بـه زمین بروید یا وارد بازی شوید ؛ بدانید. شـما نباید بـه داشتن گزینه اي برای تقاضای کمک از فروشنده متکی باشید ؛ زیرا ممکن اسـت «واضح اسـت» با کارت ها و تمرکز بر بازیکنان دیگر مشغول باشند. اگر در هر دور سوالات خودرا مطرح می‌کنید ؛ بازی را متوقف می‌کنید. یادگیری موارد ضروری خیلی سخت نیست.

 

فقط دستورالعمل هاي‌ موجود در وب را بخوانید. اگر در وب بازی می‌کنید ؛ اکثر باشگاه هاي‌ آنلاین نیز اصول را ارسال میکنند. شـما همچنین میتوانید یک کتاب مطالعه کنید. تنها زمانی کـه یک بازیکن می‌تواند در مورد استاندارد ها از فروشنده اطلاعاتی کسب کند این اسـت کـه بازیکنان دیگری روی میز نبودند یا باشگاه قمار میزهای خاصی برای آماتورها برای یادگیری در هنگام بازی داشت.

 

قرار دادن شرط

هیچ راهنمای رفتارهای بلک جک بدون این ویژگی قابل رقابت نیست. هنگامی کـه فروشنده شرط بندی را تسویه کرد و کارت ها را از دست قبلی گرفت ؛ میتوانید شرط بندی کنید. هنگامی کـه فروشنده کارت ها را داد ؛ نباید تراشه هاي‌ خودرا لمس کنید ؛ زیرا ممکن اسـت شـما را سرزنش یا اضافه کنید یا شرط خودرا پایین بیاورید.

 

درصورت عدم شرط بندی برای شرط بندی هاي‌ مختلف ؛ مطمئن شوید کـه کوچک‌ ترین اسمی در بالا و بزرگ ترین در پایه قرار دارد. اگر اسمی بزرگ تر را در بالا قرار دهید ؛ فروشنده تراشه ها را برای محافظت از کسی کـه سعی میکند پس از مشخص شدن نتیجه ؛ یک تراشه اسمی بزرگ بـه شرط خود اضافه کند ؛ محافظت می‌کند.

 

دو برابر کردن

در نقطه اي کـه شرط اصلی خودرا دو برابر میکنید ؛ تراشه ها را نزدیک نخستین شرط بندی قرار دهید. در هر فهرستی از کارهای بلک جک اهمیت دارد. انها را بالای شرط اول خود قرار ندهید. احتمالاً هنوز فروشنده شرط بندی شـما را حساب نکرده اسـت و ممکن اسـت فرض کند شـما بیش از دو برابر نخستین شرط را برای بامبوزل اضافه کرده‌اید.

 

اگر تراشه ها را روی هم بچینید ؛ فروشنده فکر می‌کند کـه بـه شرط اول اضافه میکنید و دو برابر نمی‌کنید. پشته جدید را نزدیک پشته قدیمی قرار دهید ؛ اما نیازی بـه تماس با انها نیست. با چرخاندن دست خود بـه سمت بالا در حالی کـه دومین تراشه را می سازید ؛ این ایده را نیز منتقل میکند.

مهمترین آداب ادبی بلک جک - بازی به عنوان یک جنتلمن!

شرط بندی برگشت

این مورد همچنین یکی از نگرانی هاي‌ اصلی در مورد آداب رفت و آمد ما در بلک جک اسـت. در اکثر بازی هاي‌ بلک جک ؛ شـما مجاز هستید کـه شرط بندی کنید و بازیکنی را در دست بگیرید ؛ اگر چه انها در مورد شرط بندی شـما و آن ها تصمیم میگیرند. اگر می‌خواهید اینکار را انجام دهید ؛ سعی کنید بپرسید کـه آیا می‌توانید بـه انها دست پیدا کنید ؛ زیرا بی شرمانه اسـت کـه فقط بدون تقاضای رضایت از بازیکن اصلی ؛ شرط بندی را پشت سر بگذارید.

 

پیوستن به یک میز

قبل از پیوستن بـه یک میز ؛ مطمئن شوید کـه یک نقطه قابل دسترسی وجوددارد. این یکی از مهمترین آداب ادبی بلک جک اسـت. عده اي از بازیکنان چندین دست بازی می‌کنند ؛ بنابر این ممکن اسـت صندلی هاي‌ قابل دسترسی وجود داشته باشد ؛ اما دایره هاي‌ شرط بندی قابل دسترسی وجود ندارد. اگر مکانی قابل دسترسی وجوددارد ؛ بنشینید و بایستید تا دست فعلی قبل از خرید بـه اتمام برسد. اگر بازی اي کـه بـه ان ملحق می‌شوید ورود بـه وسط را رد میکند ؛ باید تا بازی بعدی را کنار بگذارید.

 

نگه داشتن کارت

شـما باید این را بـه عنوان یک قاعده کلی برای هر بازی مشاهده کنید ؛ از پوکر با کارت تساوی گرفته تا بلک جک. در بیشتر تغییرات بلک جک ؛ بـه ویژه در مواردی کـه کارت ها رو بـه پایین قرار داده می‌شوند و بـه شـما نشان داده می‌شود ؛ بـه عنوان یکی از شیوه هاي‌ بلک جک ؛ مهم این اسـت کـه شـما کارت رابا یک دست انتخاب کرده و نگه دارید ؛ نه با دو دست.

 

این استاندارد برای هردو بازی بلک جک تک طبقه و چند طبقه صدق میکند. اغلب توسط باشگاه ها اعمال میشود تا شـما را از تقلب ؛ مبادله یا تغییر کارت هاي‌ خود باز دارد. این استاندارد نیز ممکن اسـت در حمایت از شـما کار کند.

 

واگذاری پول به فروشنده

دوربین هاي‌ نظارتی باشگاه سربار باید بتوانند همه ی مبادلات پولی را مشاهده کنند. این دلیل ان اسـت کـه شـما نیاز دارید تا پول خودرا روی سطح میز بگذارید. بـه عنوان یک دکوراسیون مهم بلک جک ؛ فروشنده پول نقد را گرد آوری میکند و ان را حساب می‌کند تا دوربین ها بتوانند ببینند ؛ در ان زمان معادل انها را در تراشه ها قرار می‌دهید. درصورت نشستن در بازی در حال انجام ؛ قبل از این کـه پول نقد خودرا بـه زمین بگذارید ؛ تا زمانی کـه دست فعلی بـه اتمام برسد ؛ بایستید.

 

لمس چیپس

افراد فریبکار گاهی اوقات سعی میکنند تراشه ها را بـه دنبال دیدن دست خود اضافه یا حذف کنند «بـه افزودن چیپس پست قبلی میگویند». باشگاه هاي‌ قمار با محدود کردن تماس بازیکنان با شرط بندی خود پس از شروع دست از این امر پیش گیری میکنند.

 

علاوه بر این ؛ بـه یاد بیاورید کـه این استاندارد بر دو برابر شدن و تقسیم شدن تأثیر میگذارد. در بین کارهای بلک جک Do ؛ این مورد همیشه رعایت شده اسـت ؛ و شـما هرگز نباید شرط اضافی را روی تراشه هاي‌ موجود در دایره قرار دهید. تراشه هاي‌ اضافی را نزدیک نخستین شرط بندی قرار دهید.

 

انباشتن درست تراشه ها

اگر چیزی وجود داشته باشد کـه فروشندگان و بازیکنان را در حین انجام بازی دیوانه میکند ؛ این ما هستیم کـه از گرد آوری دقیق تراشه هاي‌ خود غافل میشویم. شاید خوب باشد کـه یک یا دو بار ان را پایین بیاورید ؛ اما در صورتی کـه بارها و بارها شرط بندی را بدون دستور انباشته بـه زمین می‌اندزید ؛ فروشندگان هر بار از تنظیم شرط بندی خود ناامید می‌شوند.

 

برای فرار ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه بزرگ ترین تراشه هاي‌ مخرج را در پایه و پایین ترین انها را در بالا قرار داده اید. این نکته مهمی اسـت کـه در هر راهنمای رفتارهای بلک جک ذکر شده اسـت.

 

بریدن عرشه

در نقطه اي کـه در حال بازی بازی هاي‌ شش طبقه هستید ؛ هنگامی کـه فروشنده کارت ها را بـه هم زده اسـت ؛ از یکی از بازیکنان تقاضای میکند کـه عرشه را “برش” دهد. درصورت انتخاب ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه با قرار دادن “برش کارت” حداقل در نیم طبقه از هردو انتهای پشته ؛ بـه طور موثر برش می‌دهید. در صورتی کـه بر وسط عرشه تمرکز نکنید ؛ احتمالاً یک بار دیگر بـه شـما نزدیک می‌شود کـه بازی را بالا نگه دارید. قبل از بازی ؛ این مورد را از فهرست ما انجام دهید.

 

سبک نوشیدن

یکی از مهم ترین نکات در هر گونه آداب و رسوم بلک جک ؛ بازرسی خود هنگام نوشیدن و بازی اسـت. اگر مشروب می‌خورید ؛ پر سر و صدا و توهین آمیز نباشید و مخصوصاً نوشیدنی هاي‌ خودرا روی میز نگذارید.

 

مدیریت مشروبات الکلی پر سر و صدا بسیار ترسناک اسـت و تخریب نمد روی میز بلک جک چیزی جز ارزش انجام دادن در باشگاه نیست. اگر مشروب می‌خورید ؛ سعی کنید رفتار خودرا بازرسی کنید و بیش از حد گپ نزنید تا جایی کـه دیگران را سر میز مشغول می‌کند.

 

 سبک سیگار کشیدن:

در صورتی کـه سیگاری هستید ودر باشگاه قمار بازی می‌کنید کـه سیگار کشیدن مجاز اسـت ؛ بـه عنوان یکی از مهم ترین آداب و رسوم بلک جک ؛ بـه یاد داشته باشید کـه همه ی بازیکنان روی میز از تنفس دود دست دوم شـما هیجان زده نخواهند شد. این بدان معناست کـه سیگار کشیدن زنجیره اي را کنار بگذارید و بـه تقاضای سایر افراد غیرسیگاری سر میز بپردازید اگر از شـما بخواهند سیگار خودرا تا بعد از بازی بـه تاخیر بیندازید.

 

 روابط بازیکنان:

در مورد روابط بازیکنان ؛ بخش عمده اي از رفتارهای بلک جک بـه سادگی با رفتار اجتماعی استاندارد مطابقت دارد. بـه طور خاص ؛ طبیعی اسـت کـه بازیکنان دریک میز خاص بلک جک با یک دیگر چت کنند ؛ اما اگر بازیکن از گفت و گو اجتناب کرد ؛ نباید ان را فشار دهید. این ممکن اسـت حتی آزاردهنده تلقی شود ؛ زیرا بازیکنانی هستند کـه تمرکز و بازی را برای جلوگیري از کاهش سرعت بازی دوست دارند.

 

با توجه بـه این ؛ کاهش سرعت عمل در میز عکس بسیار غیرقابل قبول اسـت و مبتدیان باید دراین مورد بـه طور خاص مطلع شوند. با درنظر گرفتن همه ی موارد ؛ باشگاههای متعددی برای افرادی کـه مایل بـه مشاوره هستند کارت استراتژی ارائه می‌دهند ؛ اما این تظاهرات نباید بیش از چند ثانیه از وقت همه ی افراد را بگیرد.

 

تداخل با دیگران:

بلک جک یک دور از تکنیک اسـت ؛ کـه نشان میدهد استراتژی هاي‌ شـما می‌تواند بسیار جلو برود. با این وجود ؛ نحوه برخورد دیگر بازیکنان با دستان شـما بر نتیجه شـما تأثیر نمی‌گذارد. دراین راستا ؛ سعی نکنید سایر بازیکنان را در مورد بهترین روش برای انجام اقدامات خود اصلاح یا توصیه کنید. این می‌تواند خراب کننده عظیمی از وضعیت روحی و هوایی میز باشد.

 

هنگامی کـه نوبت شـما بـه اتمام رسید ؛ بی سر و صدا منتظر بمانید تا فروشنده دور را بـه اتمام برساند و بـه شـما بازگردد. مورد خاص این استاندارد نقطه اي اسـت کـه در ان بازیکن دیگر بـه صراحت توصیه شـما را تقاضای میکند. همیشه این دکوراسیون بلک جک را در ذهن خود داشته باشید. مهم ترین آداب ادبی بلک جک.

 

درخواست مشاوره فروشنده

اکثر فروشندگان خوشحال میشوند بازی ریاضی مناسبی را بـه شـما نشان دهند تا درصورت عدم خاطرجمعی مطمئن باشید. کار دلال این نیست کـه شـما را کتک بزند و جیب شـما را خالی کند. در بین بازیهای بلک جک دو ؛ مسئولیت او اجرای صحیح بازی اسـت. دلالان بزرگ بـه بازیکنان کمک می‌کنند تا برنده شوند زیرا برندگان بـه طور قابل توجهی بیشتر مستعد نوک هستند.

 

احترام به فروشنده

این نقطه در هر راهنمای رفتارهای بلک جک جایگاه والایی دارد. در حین بازی ؛ نباید فروشنده رابا پرس و جوها یا روش هاي‌ اصلی مشکل کنید ؛ اگر چه اگر این استاندارد توسط فروشنده مشخص شود کـه انها مشغول نیستند و برایشان اهمیتی ندارد ؛ می‌توان این استاندارد را خم کرد.

 

علاوه بر این ؛ درصورت عدم دریافت کارت خوب یا برنده شدن ؛ فروشنده را سرزنش نکنید. تقصیر آن ها نیست – انها فقط کارت ها را میدهند. همه ی رگه هاي‌ بدی را تجربه می‌کنند و شـما نیز از این قاعده مستثنی نیستید. هیچکس اهمیتی نمی‌دهد درصورت شکست در هر صورت.

 

درخواست از کارشناسان

این مورد را بـه فهرست کارهای بلک جک خود اضافه کنید. اگر بازیکن حرفه اي را تشخیص دادید ؛ از انها در مورد میز سوال نپرسید. بایستید تا بلند شوند هیچکس برای شـما توضیح نمیدهد کـه شمارش کارت در اوج دعوا و مطمئناً پیش فروشنده یا دوربین ها چیست. مد نظر باشید کـه در زمان بهتری کنار آن ها بایستید و بـه انها نزدیک شوید. خیلی زود متوجه می‌شوید کـه شمارش کارت چندان قابل توجه نیست.

 

مشاهده از دور

اگر در نهایت بر روی میز بلک جک دویدید و تمایل بیشتری برای مشاهده بـه جای عضویت داشتید ؛ بازی را از راه دور تماشا کنید و قدردانی کنید تا از دخالت یا انحراف اعضا خودداری کنید. در صورتی کـه بـه کارت هاي‌ بازیکنان پشت سر او خیره شده اید ؛ ممکن اسـت برای افرادی کـه تمرکز دارند نگران کننده یا مزاحم باشد و برای سایر افراد نیز وقفه اي ایجاد کند.

 

اگر یک صندلی خالی روی میز وجوددارد ؛ مراقب باشید کـه ان را برای سایر بازیکنان بالفعل در معرض بگذارید. با هر موردی میتوانید از آداب اداری بلک جک خلاصه کنید ؛ اما این مورد را فراموش نکنید.

 

علامت دهی دستی:

اگر انرژی خودرا روی میز بلک جک سرمایه گذاری کرده‌اید ؛ بـه سرعت متوجه میشوید کـه بازیکنان در بیشتر موارد با استفاده از حرکات آرام ؛ کـه برای یک مبتدی گیج کننده بـه نظر میرسند ؛ ارتباط برقرار می‌کنند. این یکی از مهمترین آداب ادبی بلک جک اسـت. در این جا معنای شناخته شده ترین نشانه ها آمده اسـت و شـما باید از انها برای دور نگه داشتن رفتارهای نامناسب استفاده کنید.

 

Double Down:

دو برابر کردن یکی از مواردی اسـت کـه باید برنامه خودرا بیان کنید. بگویید “دوبار پایین” و تعداد تراشه هاي‌ خودرا دو برابر کنید.برخورد با آداب رفت و آمد – هنگامی کـه شـما نیاز بـه فروشنده برای ضربه زدن دارید ؛ با یک ضربه ساده روی میز نزدیک کارت هاي‌ خود کار را انجام می‌دهید. اگر با یک میز بلک جک “رو بـه پایین” بازی می‌کنید ؛ باید با استفاده از کارت هاي‌ خود روی میز حرکت خراش کمی انجام دهید.

 

تقسیم:

درست مانند دو برابر شدن ؛ تقسیم باید بیان شود تا فروشنده هدف شـما را ثبت کند.

 

ایستادن:

یک حرکت سریع روی دستان شـما بـه فروشنده اطلاع میدهد کـه ترجیح میدهید بایستید. در جداول “رو بـه پایین” ؛ باید کارت هاي‌ خودرا زیر تراشه هاي‌ شرط بندی شده خود قرار دهید.

 

تسلیم شدن:

تسلیم شدن ؛ علاوه بر این باید بیان شود ؛ اما این بدان معنا نیست کـه هیچ حرکتی برای اینکار وجود ندارد. درصورت تمایل ؛ میتوانید یک خط خیالی بکشید کـه از کارت هاي‌ شـما گرفته تا فروشنده را شامل میشود. بازیکنان بـه ندرت اینکار را بـه دلیل تکرار ان انجام میدهند.

 

بازی چهره به بالا

دو برابر شدن یا بالقوه تقسیم شدن:

شرط دوم را درکنار شرط اولیه خود قرار دهید. سعی کنید شرط دوم را بالای شرط اولیه خود قرار ندهید.

 

ضربه زدن:

فقط بـه کارت هاي‌ خود اشاره کنید.

 

ایستاده :

دست خودرا روی کارتهای خود تکان دهید ؛ دست خودرا موازی با میز قرار دهید.

 

بازی رو به پایین:

دو برابر شدن یا بالفعل تقسیم شدن – کارت هاي‌ خودرا رو بـه بالا کنید و شرط دوم را نزدیک بـه شرط اولیه خود بگذارید.

 

ضربه زدن :

با دست میز را خراش دهید.

 

ایستاده :

کارت هاي‌ خودرا زیر شرط بندی خود قرار دهید.

مهمترین آداب ادبی بلک جک - بازی به عنوان یک جنتلمن!

اشاره کردن

امتیاز دادن نیز از جمله شیوه هاي‌ بلک جک اسـت. برای راهنمایی مستقیم فروشنده بین دو دست ؛ میتوانید یک یا دو تراشه را از مرکز شرط بـه دور میز ببرید ؛ بـه طرف فروشنده اشاره کنید و بگویید “برای فروشنده”.

 

شـما همچنین می‌توانید با قرار دادن شرط بندی برای فروشنده در لبه بالای حلقه شرط بندی خود کـه بـه او نزدیک اسـت ؛ شرط بندی کنید. اگر دست خودرا تقسیم میکنید ؛ باید نوک شرط بندی را نیز دو برابر کنید ؛ اما اگر دو برابر کنید ؛ می‌توانید تصمیم بگیرید کـه نوک را دو برابر کنید یا ان را همان طور کـه هست بگذارید.مهمترین آداب ادبی بلک جک.

ترک میز

هر زمان کـه دوست داشتید میتوانید میز بگذارید. در هر صورت ؛ اگر یک میز داغ باشد و همه ی برنده شوند ؛ باید بـه فکر ایستادن تا بازی بعدی باشید. اگر چه خروج بر شانس پیروزی یا باخت هر فرد دیگری تأثیر نمی‌گذارد ؛ اما تعداد زیادی از بازیکنان خرافاتی هستند و ممکن اسـت خشمگین شوند زیرا فکر می‌کنند شـما عملکرد عالی آن ها را شکست خواهید داد.

 

این کاملاً بـه شـما بستگی دارد و شـما موظف بـه ادامه بازی بـه هیچ عنوان نیستید. هنگام خروج ؛ درصورت لزوم رنگ آمیزی چیپس خود عمل خوبی اسـت. رنگ آمیزی تراشه هاي‌ شـما رابا ارزش بیشتر معامله میکند.

 

بـه عنوان مثال ؛ تراشه هاي‌ 20 دلاری 5 دلاری رابا یک تراشه 100 دلاری معامله کنید. اگر تعداد زیادی چیپس گروه پایین دارید ؛ ممکن اسـت آن ها را در میز مورد نیاز قرار دهید و رنگ آمیزی می‌تواند کار را برای فروشنده ساده تر کند. ان را بـه عنوان دکوراسیون بلک جک درنظر بگیرید.

 

بلک جک آنلاین

عظمت بازی آنلاین بلک جک دراین اسـت کـه میتوانید اصول رفتار مناسب میز را کنار بگذارید و بـه هر شکلی کـه دوست دارید عمل کنید «تا آنجا کـه در خانه بازی می‌کنید و نه در صورتی کـه دریک مکان عمومی ؛ کـه معمولی انسانها معمولی هستند ؛ بلک جک موبایل بازی میکنید. هنوز مورد نیاز اسـت»

 

از آنجا کـه شـما فقط در برابر رایانه بازی میکنید و نه مستقیماً در برابر سایر بازیکنان ؛ میزان مهربانی و نجابت مورد انتظار دریک باشگاه قمار زمینی تأثیر مهمی در هنگام بازی در وب ندارد. شـما می‌توانید گشادترین لباس هاي‌ خودرا بپوشید ؛ بدون کفش بپوشید ؛ بر روی صفحه نمایش فحش بدی دهید و بین تصمیم گیری در مورد نحوه بازی با دستان خود بـه همان اندازه کـه دوست دارید ؛ و بر اساس کارهای بلک جک خود وقت بگذارید.

 

حتی میتوانید پنجره دیگری را در مرورگر خود باز کنید و هنگام بازی نکات بلک جک را بخوانید. این روش ساده و بی سر و صدا تنها یکی از دلایل متعددی اسـت کـه باعث می‌شود بازیکنان تصمیم بگیرند در بازی بلک جک در وب تغییر ایجاد کنند.

 

برچسب‌ها:
7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21
7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21 7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21 7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا ...
5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک
5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک 5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک 5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک ...
بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود
بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود اگر می‌خواهید بهترین بازیکن بلک جک باشید، باید نحوه استفاده از استراتژی و ...
5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک
5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک 5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک 5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک اگر ...
چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟
چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ می توانید بلک ...
7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید
7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید 7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید 7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید Blackjack ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی