تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21 ویژگی های ظریف بازی ها

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21 ویژگی های ظریف بازی ها

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21

اسپانیایی 21 یکی از انواع بلک جک اسـت. دراین مقاله ما تفاوت هاي‌ بین بلک جک و اسپانیایی 21 را توضیح دادیم .بلک جک انواع مختلفی دارد. اگر چه همه ی ساختار و قاعده کلی مشترکی دارند ؛ اما ویژگی هاي‌ ظریفی در هر نوع وجوددارد کـه ان را منحصر بـه فرد میکند. این تمایزهای ظریف میتواند بر شانس برنده شدن و بازی شـما تأثیر بگذارد.

 

بنابر این اگر میخواهید در Blackjack پیشرفت کرده و بانک خودرا دراین بازی افزایش دهید ؛ یادگیری انها ضروری اسـت. برای کمک بـه شـما دراین مسیر ؛ دراین مقاله از explosiongame.info ؛ تفاوت هاي‌ Blackjack با Spanish 21 ذکر شده و توضیح داده شده اسـت.

 

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21

بـه یاد داشته باشید کـه شباهت هاي‌ بین بلک جک و اسپانیایی 21 میتواند برای التیام درک کلی شـما از بازی ها مورد استفاده قرار گیرد. با این حال ؛ برای جلوگیري از سردرگمی ؛ باید تفاوت ها را درک کنید. برای درک این تفاوتها ؛ خواندن این مقاله توصیه میشود.

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21 ویژگی های ظریف بازی ها

نحوه بازی اسپانیایی 21

Blackjack اسپانیایی 21 با یک کفش شش عرشه بازی می‌شود. بـه بازیکنان دو کارت داده می‌شود و باید کارت دریافت کنند تا زمانی کـه تصمیم بـه توقف «”ایستادن”» بگیرند ؛ بدون این‌که بیش از 21 کارت را در تمام مدت طی کنند. وقتی بازیکن شرط بندی میکند ؛ کارت هاي‌ خودرا میگیرد و ضربه میزند یا می‌ایستد. فروشنده دنبال می‌کند. بالاترین دست برنده میشود.

 

بازیکنان 21 اسپانیایی میتوانند کارت هاي‌ زوج خودرا تقسیم کرده و با دو دست شرط بندی کنند. تقسیم مجدد نیز بـه این ترتیب قابل تصور اسـت کـه بازیکن بـه یک جفت دیگر تقسیم شود. یک دست برنده 1/1 میپردازد.

 

21 عرشه و کارت اسپانیایی

همان طور کـه بلک جک معمولی را بازی میکنید ؛ اسپانیایی 21 را روی یک میز مشابه بازی میکنید. با این حال ؛ یکی از تفاوت هاي‌ اصلی بین بلک جک و اسپانیایی 21 این اسـت کـه ؛ در اسپانیایی 21 بازیکن تعداد بیشتری از گزینه هاي‌ جای گزین نسبت بـه انچه در بلک جک استاندارد پیدا می‌کنید ؛ دارد.

 

با این وجود ؛ برای حفظ مزیت خود ؛ کازینوها چهار کارت “10” را از هر عرشه حذف می‌کنند ؛ بنابر این شانس دریافت کارت با ارزش بالا را تغییر می‌دهد «با احتساب فروشنده ؛ اما استانداردهای فعلی را بـه یاد آورید».

 

این عرشه هاي‌ 48 کارته با عنوان “عرشه 21 اسپانیایی” تعیین شده اند تا همه ی متوجه شوند کـه بازی اسپانیایی 21 اسـت. بـه طور منظم شـما 16 کارت با ارزش بالا در هر عرشه دارید. در زبان اسپانیایی 21 ؛ شـما 12 کارت با ارزش بالا دارید. اگر کارت ها را حساب می‌کنید ؛ باید روی این تغییر فکر کنید ؛ کـه از ابتدا برخی افراد را از دست میدهد.

 

قانون معامله گران اسپانیایی 21

در اسپانیایی قاعده 21 فروشنده نیز منحصر بـه فرد اسـت. اگر فروشنده دارای 17 نرم باشد «یکی از کارتها طبق قانون 17 نرم در بلک جک آس اسـت » ؛ طبق معمولً باید بـه جای ایستاد ضربه بزند. شانس این خانه رابا این قاعده بهتر از بلک جک استاندارد ؛ جایی کـه فروشنده 17 اسـت ؛ می‌داند. این نکته نیز یکی از تفاوت هاي‌ بین بلک جک و اسپانیایی 21 اسـت.

 

لبه اسپانیایی 21 HOUSE

در زبان اسپانیایی 21 ؛ هنگامی کـه فروشنده روی 17 نرم ضربه می‌زند یا می‌ایستد ؛ حاشیه خانه حدود 0.4 خواهد بود. امتیاز بسیار پایین یکی از تفاوتهای بین بلک جک و اسپانیایی 21 اسـت و همچنین یکی از نقاط مورد توجه اسـت کـه باعث می‌شود افراد بازی را دوست داشته باشند. آیا بـه سختی می‌توانید هر بازی بلک جک را در باشگاهی با 21 خانه اسپانیایی «کمتر از نیم درصد» کشف کنید.

 

درصورت خاموش بودن فروشنده با ضربات نرم 17 ؛ هنگام بازی روی یک دست مشابه می‌توانید دو برابر کنید. این جای گزین لبه خانه را بـه همان اندازه پایین می آورد کـه فروشنده روی 17 نرم می‌ایستد.

 

بـه این رابطه فکر کنید. شـما یک کارت 5 و 3 بـه عنوان کارت دارید و فروشنده یک کارت 6 رو بـه بالا دارد. اگر دوبل کنید و یک کارت 2 دریافت کنید ؛ اکنون مجموع 10 را خواهید داشت ؛ کـه برای یک دوبل دیگر ارزشمند اسـت. حتی میتوانید شرط بندی دیگری را کنار بگذارید و یک بار دیگر دو برابر کنید.

 

پرداخت 21 اسپانیایی

پرداخت 21 اسپانیایی مانند بلک جک اسـت ؛ اما اگر بازیکن پیش نیازهای خاصی را برآورده کند ؛ انتخاب هاي‌ بیشتری وجوددارد ؛ کـه یکیدیگر از تفاوت هاي‌ بین بلک جک و اسپانیایی 21 محسوب میشود.

 

یک کارت پنج کارت 21 3 تا 2 ؛ یک کارت شش کارت 2 2 1 ؛ یک کارت هفت یا بیشتر 21 3 تا 1 پرداخت میکند. این پاداش پس از دو برابر شدن یا تقسیم شدن درنظر گرفته نمی‌شود.

 

6-7-8 یا 7-7-7 کت و شلوار مختلط 3 تا 2 ؛ یک کت و شلوار مشابه 2 تا 1 و بیل 3 تا 1 پرداخت می‌کند. این پاداش ها طبق معمولً پس از دو برابر شدن یا تقسیم شدن پرداخت نمی‌شود. با این حال ؛ عده اي از باشگاه ها اجازه میدهند.

 

مناسب 7-7-7 هنگامی کـه فروشنده هفت رو بـه بالا دارد 1000 دلار برای شرط بندی هاي‌ 5 تا 24 دلار و 5000 دلار برای شرط بندی 25 دلار یا بیشتر پرداخت میکند. علاوه بر این ؛ سایر بازیکنان 50 دلار “جایزه حسادت” دریافت می‌کنند. این مبلغ اضافی در پی دو برابر شدن یا تقسیم شدن هزینه اي ندارد.

 

قوانین اسپانیایی 21

اگر چه قوانین اسپانیایی 21 میتواند در زمینه هاي‌ مختلف تغییر کند ؛ اما بـه طور منظم بـه شرح زیر اسـت و بـه عنوان تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21 درنظر گرفته می‌شود:بازیکن 21 بـه طور مداوم برنده می‌شود. این یکی از شرایط مطلوب اولیه اسپانیایی 21 اسـت.

 

همانگونه کـه در قوانین متداول بلک جک نشان داده شده اسـت ؛ اگر تعداد کارت هایي کـه در دست فروشنده اسـت کمتر از بازیکنان باشد ؛ خانه می‌تواند 21 را شکست دهد.دو برابر بعد از تقسیم مجاز اسـت. اگر بازیکن با دو کارت با ارزش یکسان بـه اتمام برسد ؛ انها ممکن اسـت آن ها را “تقسیم” کرده و دو دست ایجاد کنند. بازیکنان مجازند پس از جدایی شرط بندی خودرا دو برابر کنند.

 

تسلیم دیر هنگام مجاز اسـت. اگر فروشنده بلک جک نداشته باشد ؛ بازیکن ممکن اسـت تسلیم شود و نیمی از شرط خودرا پس بگیرد. آن ها علاوه بر این از توانایی خود برای ادامه بازی دست می‌کشند.

 

بلک جک بازیکن ؛ بلک جک فروشنده را شکست می‌دهد. در بلک جک استاندارد ؛ این یک فشار اسـت و هیچ پاداشی بـه همراه نخواهد داشت. با این وجود ؛ در اسپانیایی 21 ؛ این برد باعث پرداخت 3: 2 میشود.

 

بازیکن ممکن است ضربه و دو برابر پس از تقسیم آس.

بازیکن ممکن اسـت در پی دو برابر شدن ؛ کـه بـه عنوان “نجات دو طرفه” شناخته می‌شود ؛ تسلیم شود. بازیکن مبلغی معادل شرط اولیه خودرا کنار می‌گذارد. او در حالی کـه شرط بندی اول خودرا انجام میدهد ؛ شرط دوگانه را می‌گیرد.تقسیم مجدد آس ها مجاز اسـت ؛ بـه طور معمول ؛ تقسیم تا چهار دست.

 

استراتژی اساسی اسپانیایی 21

بخشی از استراتژی اصلی اسپانیایی 21 معادل «یا اگر چیزی شبیه بـه ان» استراتژی اساسی برای هر بازی بلک جک اسـت. بـه عنوان مثال ؛ شـما در مجموع 8 یا کمتر در زبان اسپانیایی 21 خواهید خورد. با این حال ؛ روش دو برابر شدن در اسپانیایی 21 پیچیده تر اسـت ؛ زیرا شـما باید تعداد کارت هایي را کـه دارید نشان دهید. این نتیجه مستقیم دریافت پاداش برای دریافت 21 کارت با 5 کارت یا بیشتر اسـت.

 

مثلا

درصورت عدم موفقیت 9 کل ؛ میتوانید ضربه بزنید مگر در مواردی کـه فروشنده 6 کارت اصلی داشته باشد. بـه طور کلی ؛ دو برابر می‌شوید. این پیچیده نیست ؛ اما وقتی شروع بـه دیدن نحوه برخورد با مجموع 10 سخت میکنید ؛ همه ی چیز پیچیده تر می‌شود.

 

اگر فروشنده 9 ؛ 10 یا آس نشان دهد ؛ مبلغ 10 را دریافت خواهید کرد. اگر نمایندگی فروش 8 یا کمتر نشان می‌دهد ؛ تعداد کارت هایي کـه در اختیار دارید بر انتخاب دو برابر شدن شـما تأثیر می‌گذارد. در هر صورت ؛ اگر نمایندگی 4 ؛ 5 یا 6 نشان دهد ؛ دراین شرایط دو برابر می‌شوید.

 

با این وجود ؛ اگر فروشنده 2 یا 3 نمایش داشته باشد و شـما 5 کارت یا بیشتر داشته باشید ؛ فقط ضربه می‌زنید. اگر نمایندگی 7 نشان میدهد ؛ اگر 4 کارت یا بیشتر دارید بـه جای دو برابر کردن ضربه می‌زنید. علاوه بر این ؛ اگر نمایندگی 8 نشان دهد ؛ اگر 3 کارت یا بیشتر داشته باشید بـه جای دو برابر کردن ضربه میزنید.

 

با مجموع 11 دو برابر می‌شوید مگر این‌که تعداد کارت هاي‌ همراه را در مقابل کارت هاي‌ فروشنده همراه داشته باشید.

اگر فروشنده 10 یا یک آس داشته باشد ؛ شـما با 3 کارت یا بیشتر ضربه می‌زنید
اگر فروشنده دارای 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 6 باشد ؛ با 5 کارت یا بیشتر ضربه خواهید زد
اگر فروشنده دارای 2 ؛ 7 ؛ 8 یا 9 باشد ؛ با 4 کارت یا بیشتر ضربه خواهید زد
این تکنیک دو برابر شدن با مبالغ سخت اسـت. شـما همچنین باید بدانید چه زمانی روی یک دست نرم دو برابر کنید.

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21 ویژگی های ظریف بازی ها

تفاوت بین بلک جک و اسپانیایی 21

شـما با مجموع نرم 16 برابر 5 یا 6 دو برابر میکنید مگر این‌که 3 کارت در مقابل 5 ؛ یا 4 کارت در مقابل 6 داشته باشید. دراین موارد ؛ ضربه خواهید زد.

 

با مجموع نرم 17 برابر 4 ؛ 5 یا 6 ؛ دو برابر خواهید شد ؛ مگر این‌که بـه ترتیب 3 کارت ؛ 4 کارت یا 5 کارت داشته باشید. دراین موارد ؛ شـما دوباره ضربه می‌زنید.

 

شـما با مجموع نرم 15 برابر 6 درصورتی کـه 4 کارت یا بیشتر داشته باشید دو برابر خواهید شد ؛ دراین صورت ضربه خواهید زد.شـما حتی می‌توانید با 18 نرم در برابر یک فروشنده 4 ؛ 5 یا 6 دو برابر کنید ؛ مگر این‌که 4 کارت ؛ 5 کارت یا 6 کارت داشته باشید. دراین موارد ؛ فقط ضربه میزنید.

 

این‌ها تکنیک هاي‌ دو برابر شدن هستند ؛ اما این روش ها 27 شرایط احتمالی را پوشش می‌دهند. همچنین ؛ بازی امکانات بالفعل بیشتری از ان ارائه میدهد. در شرایط خاص ؛ شـما انتخابی برای ایستادن دارید ؛ مگر درصورت داشتن تعداد مشخصی کارت.

 

مثلا

درصورت عدم موفقیت کـه مجموع سختی شـما 17 اسـت ؛ می‌ایستید مگر در مواردی کـه فروشنده 8 ؛ 9 یا 10 داشته باشد ودر حال حاضر 6 کارت داشته باشید. هدف شـما این اسـت کـه ان کارت 7 کارت 21 را دریافت کنید ؛ بنابر این میتوانید سود هنگفتی دریافت کنید.

 

شما عموماً روی کل سخت حداقل 18 ایستاده اید.

در بلک جک استاندارد ؛ خوب اسـت کـه استراتژی اساسی رابا استفاده از خلاصه یا از طریق یکسری توضیحات کـه شرایط مختلف را روشن میکند ؛ بیاموزید. این برای اسپانیایی 21 کاربردی نیست. اگر میخواهید استراتژی اصلی اسپانیایی 21 مناسب را بدست آورید ؛ توصیه می‌شود سایتی را پیدا کنید کـه دارای استراتژی اصلی قابل چاپ و مشخص کننده انواع استانداردهای موردنظر شـما باشد. کارت را چاپ کنید و هنگام بازی از ان استفاده کنید.

 

در واقع ؛ این بخشی از 21 اسپانیایی اسـت کـه با Blackjack تفاوت ندارد. فروشنده از این‌که میتوانید از یک استراتژی پایه کارت بـه کارت استفاده کنید ناراحت نمی‌شود – مادامی کـه مانع بازی نشود. گذشته از این جنبه ؛ همان طور کـه میبینید ؛ انچه در مورد استراتژی اساسی در بالا توضیح داده شد نیز یکی از تفاوت هاي‌ Blackjack با Spanish 21 اسـت.

 

نتیجه

Spanish 21 یک بازی هیجان انگیز اسـت کـه میتوانید درصورت خسته شدن از Blackjack تلاش کنید. قوانین 21 اسپانیایی شامل تمام دستورالعمل هاي‌ خوبی اسـت کـه در بازی هاي‌ مختلف بلک جک پیدا میکنید و موارد ترسناک را حذف می‌کند. در هر صورت ؛ با استفاده از عرشه هاي‌ فاقد دهه 10 ؛ اسپانیایی 21 شاید بهترین بازی در باشگاه باشد وقتی بـه حاشیه خانه توجه کنید. از دیدگاه هاي‌ مختلف ؛ بـه طرز تکان دهنده اي بهتر از بلک جک اسـت.

برچسب‌ها:
7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21
7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21 7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا 21 7 استراتژی سریع برای برنده شدن در بلک جک یا ...
5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک
5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک 5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک جک 5 مرحله برای برنده شدن در اولین شرط بندی بلک ...
بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود
بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود بازی بلک جک بهتر شامل استراتژی نمی شود اگر می‌خواهید بهترین بازیکن بلک جک باشید، باید نحوه استفاده از استراتژی و ...
5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک
5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک 5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک 5 عادت بد از دست دادن پول بازیکنان بلک جک اگر ...
چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟
چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ چگونه با بیت کوین بلک جک بازی می کنید؟ می توانید بلک ...
7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید
7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید 7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید 7 اشتباه رایج بلک جک را بدانید و انجام ندهید Blackjack ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی