نحوه بازی دومینو قطار مکزیک – آموزش قوانین این بازی شرط بندی

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک – آموزش قوانین این بازی شرط بندی

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک

باوجود نام ؛ دومینوهای مکزیکی قطار ؛ کـه بـه سادگی بـه عنوان قطار نیز شناخته میشود ؛ در درجه اول در ایالات متحده بازی می‌شود. یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ دومینو ؛ میتواند با دو تا 14 بازیکن انجام شود ؛ بنابر این مهم نیست کـه خانواده شـما بزرگ یا کوچک باشد ؛ همه ی می‌توانند شرکت کنند . در این جا مجموعه اي کامل از قوانین این بازی و نحوه بازی دومینو قطار کشور مکزیک سرگرم کننده اسـت.

 

نکته:

هیچ قانون “رسمی” برای دومینوهای قطار کشور مکزیک وجود ندارد ؛ زیرا بسته بـه منبع ؛ تغییرات جزئی زیادی وجوددارد. قوانین توصیه شده ما بر اساس قوانینی اسـت کـه اغلب در مسابقات مسابقات رقابتی استفاده میشود.

 

الزامات بازی

بازیکنان :

با چهار تا هشت بازیکن بهترین اسـت

تجهیزات :

بـه طور معمول ؛ دومینوهای کشور مکزیک قطار با یک مجموعه استاندارد دوبل دوازده نفره «12-12» با 91 دومینو اجرا میشود ؛ اما اندازه مجموعه بسته بـه تعداد بازیکنان قابل تنظیم اسـت. هر بازیکن همچنین بـه یک نشانگر مانند یک پنی نیاز دارد. یک نشانگر اضافی نیز مورد نیاز اسـت.

 

“ایستگاه” برای قرار دادن در وسط جدول اختیاری اسـت و ممکن اسـت در مجموعه بازی هاي‌ تجاری گنجانده شود. در نهایت ؛ شـما بـه یک مداد و کاغذ برای استفاده بـه عنوان یک صفحه نمره نیاز دارید.

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک - آموزش قوانین این بازی

هدف :

هدف کشور مکزیک ترن این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشد کـه همه ی دومینو هاي‌ خودرا در هر دور قرار داده اسـت و پس از اتمام همه ی دورها ؛ کوچک‌ترین امتیاز کلی را کسب میکند.

 

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک

بازی را تنظیم کنید
مجموعه اي از دومینو مناسب برای تعداد بازیکنان را انتخاب کنید:

برای 2 تا 3 بازیکن ؛ از ست دو نفره 9 «9-9» استفاده کنید. هر بازیکن هشت دومینو میگیرد.
برای 4 تا 6 بازیکن ؛ از ست دوبل 12 «12-12» استفاده کنید. هر بازیکن 12 دومینو میگیرد.
برای 7 تا 8 بازیکن ؛ از ست دوبل 12 «12-12» استفاده کنید. هر بازیکن 10 دومینو میگیرد.
برای 9 تا 12 بازیکن ؛ از ست دوبل 15 «15-15» استفاده کنید. هر بازیکن 11 دومینو میگیرد.
برای 13 تا 14 بازیکن ؛ از ست دو نفره 18 «18-18» استفاده کنید. هر بازیکن 11 دومینو میگیرد.

 

دومینو دوگانه را پیدا کنید تا بـه عنوان “موتور” بازی عمل کند. این دومینو دو نفره بالاترین دومینو دو نفره در مجموعه مورد استفاده خواهد بود. بـه عنوان مثال ؛ اگر با یک ست 12-12 بازی می‌کنید «برای 4 تا 8 بازیکن توصیه میشود» ؛ موتور اولیه دومینو 12-12 خواهد بود.

 

بقیه دومینوها را رو بـه روی میز بازی برگردانید و آن ها را کاملاً مخلوط کنید.

 

نکته

مجموعه هاي‌ بازی کـه بـه صورت تجاری فروخته میشوند ممکن اسـت دارای یک مرکز مرکزی باشند کـه بـه عنوان “خانه گرد” یا “ایستگاه” استفاده میشود کـه قطارها از آنجا ساخته میشوند. این هاب دارای اتصالی اسـت کـه دومینو دو نفره در ان قرار می‌گیرد. اگر بدون این مرکز بازی میکنید ؛ بـه سادگی از دومینو دو نفره بـه عنوان خانه گرد استفاده کنید.

 

دومینو بکشید

همه ی بازیکنان بـه طور هم زمان دومینو خودرا بدون نشان دادن بازیکنان دیگر ترسیم می‌کنند. تعداد دومینو هاي‌ کشیده شده بستگی بـه تعداد بازیکنان بازی دارد.

 

سپس هر بازیکن دومینو خودرا روی لبه می‌ایستد تا بتواند چهره ها را ببیند اما حریفانش نمی‌توانند. دومینوهای باقیمانده روی میز رو بـه پایین رها شده اند. این منبع بـه عنوان جایزه مشهور اسـت .

 

شروع بازی

برای تعیین بازیکن ابتدایی ؛ هر بازیکن یک دومینو منفرد را از جایزه میگیرد. دومینو با بالاترین نقطه «پیپ» بازیکن آغازین را تعیین می‌کند.

 

بازیکن عدد 1 بازی رابا ساختن رشته اي از دومینوها از موتور شروع می‌کند ؛ با یک دومینو شروع می‌شود کـه تعداد پیپ ها با دومینو موتور مطابقت دارد. هر دومینو در رشته باید پخش شود تا تعداد پیپ ها با انتهای نمایان شده دومینو قبلی مطابقت داشته باشد.

 

اگر بازیکنی بازی ندارد ؛ باید دومینو را از توده استخوانی بکشد. اگر با تعداد پیپ موتور مطابقت داشته باشد ؛ ممکن اسـت بلافاصله پخش شود.

 

بازی در حال حاضر در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد و هر بازیکن بعدی سعی میکند تا تخلیه اي از موتور خارج کند. بازیکنانی کـه قادر بـه شروع قطار خود نیستند باید دومینو را از شمع استخوان بکشند «اگر تعداد پیپ هاي‌ ان با دومینو موتور مطابقت داشته باشد ممکن اسـت بلافاصله پخش شود».

 

بازی دور دوم

در دور دوم دور میز بازی ؛ هر بازیکن باید سعی کند دومینو دیگری بازی کند. در این جا چندین نمایش احتمالی وجوددارد. بازیکن ممکن اسـت:

 

یک دومینو بازی کنید کـه با تعداد پیپ هاي‌ نیمه باز دومینو قبلی کـه در قطار خودشان بازی میکردند مطابقت داشته باشد. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن عدد 1 در دور اول 12-5 دومینو بازی کرده اسـت ؛ اکنون می‌تواند دومینو را بازی کند کـه 5 پیپ در انتهای قطار خود دارد. اگر بازیکن عدد 1 دارای دومینو دوگانه با تعداد پیپ هاي‌ نمایان شده باشد ؛ بـه صورت عرضی «عمود بر» در نیمه نمایان شده دومینو قبلی پخش می‌شود.

 

اگر بازیکن عدد 1 هیچ بازی احتمالی در قطار خود ندارد ؛ آن ها می‌توانند متناوب “قطار مکزیکی” را شروع کنند ؛ اگر دومینو دیگری داشته باشند کـه با تعداد پیپ موتور مرکزی مطابقت داشته باشد. این قطار جدید مکزیکی یک قطار “عمومی” اسـت کـه برای همه ی بازیکنان رایگان اسـت کـه در طول بازی بازی کنند.

 

اگر بازیکن عدد 1 بازی ندارد ؛ باید یک دومینو از شمع استخوان بکشد. اگر تعداد نقاط ان با قسمت باز قطار بازیکن مطابقت داشته باشد ؛ ممکن اسـت بلافاصله قرار گیرد. در غیر این صورت ؛ بازیکن عدد 1 یک نشانگر در انتهای قطار خود قرار می‌دهد ؛ بـه این معنی کـه قطار برای بازی سایر بازیکنان باز اسـت.

 

قطار بازیکن عدد 1 در حال حاضر برای استفاده سایر بازیکنان آزاد اسـت تا زمانی کـه بتوانند بار دیگر در قطار خود بازی کنند. دراین زمان ؛ نشانگر را می‌توان حذف کرد و دوباره قطار را از سایر بازیکنان محافظت کرد.

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک - آموزش قوانین این بازی

نحوه بازی دومینو قطار مکزیک

بازی اکنون بـه بازیکن عدد 2 و بازیکنان بعدی کـه گزینه هاي‌ یکسانی دارند ادامه میدهد:

دومینو با تعداد نقطه بازی کنید کـه با تعداد نقطه اي کـه در انتهای قطار خود نشان داده شده مطابقت دارد.
اگر قطار مکزیکی را شروع نکرده اید ؛ راه اندازی کنید.
در قطار بازیکن دیگری کـه برای استفاده عمومی با نشانگر باز شده اسـت ؛ دومینو بازی کنید.

 

اگر امکان بازی وجود ندارد ؛ بازیکن باید دومینو بکشد و نشانگر را در انتهای قطار خود قرار دهد ؛ بـه این معنی کـه این قطار عمومی اسـت کـه سایر بازیکنان میتوانند در ان بازی کنند. این قطار تا زمانی کـه بازیکن بتواند دوباره در قطار خود دومینو بازی کند ؛ عمومی اسـت.

 

بازی دو نفره

اگر بازیکنی دارای دومینو دوگانه اسـت کـه با انتهای نمایان شده قطار مطابقت دارد ؛ بازیکن “دوبل” را اعلام می‌کند و بلافاصله دومینو را بـه صورت متقاطع در انتهای نمایان شده قطار قرار می‌دهد. سپس بازیکن باید دومینو دوم را در هر قطار واجد شرایط بازی کند – یا دوبل خودرا انجام دهد یا دومینو در جاهای دیگر روی تخته بازی کند.

 

اگر بازیکنی کـه ان را بازی کرده اسـت ؛ کاشی دوتایی نمایان شده “پاسخ” داده نشود ؛ قبل از این کـه دومینو در جای دیگر پخش شود ؛ باید توسط یکی از بازیکنان بعدی پاسخ داده شود. وقتی بازیکنی نمیتواند بـه دوبل پاسخ دهد ؛ بازیکن باید دومینو را از روی توده استخوانی بکشد و نشانگر را در انتهای قطار خود قرار داده و ان را عمومی کند.

 

پایان دور اول

دور عدد 1 زمانی پایان مییابد کـه هر بازیکن آخرین دومینو را در دست خود بازی می‌کند. بلافاصله ؛ سایر بازیکنان پیپ هاي‌ دومینو را کـه هنوز در دست دارند جمع میکنند. یکی از بازیکنان کـه بـه عنوان گلزن تعیین می‌شود ؛ امتیاز همه ی بازیکنان را یادداشت میکند – هر کس تعداد کمتری داشته باشد ؛ برنده دور شده اسـت.

 

بازی دورهای اضافی

بازی با دورهای بعدی ادامه مییابد ؛ با دومینوی موتور “شمارش معکوس” برای هر دومینو پیاپی پایین: دوبل-11 ؛ دوبل-10 ؛ دوبل -9 و غیره. قوانین هر دور دقیقاً مشابه بازی اول اسـت ؛ با جمع کل امتیازات و اضافه شدن بـه امتیاز دویدن هر بازیکن در پایان هر دور.

 

پایان بازی

هنگامی کـه یک دور کامل با دومینو نهایی «0-0» بـه عنوان موتور بازی میشود ؛ امتیازات برای همه ی دورها جمع میشود و بازیکنی با مجموع امتیاز کلی پایین تر ؛ برنده بازی اعلام می‌شود.

 

تغییرات قوانین

تعدادی از تغییرات قوانین وجوددارد کـه اغلب استفاده می‌شود:

برای یک بازی طولانی تر ؛ گاهی دومینوهای مکزیکی قطار فقط با یک دومینو واحد در دور اول بازی میشود ؛ نه یک زنجیره اي از دومینو. یا ؛ این قانون گاهی اوقات مورد استفاده قرار می‌گیرد کـه بازیکنان بخواهند یک بازی کوتاه کوتاه شامل یک دور انجام دهند.
در عده اي از نسخه ها ؛ بازیکنی کـه دو نفره بازی می‌کند ؛ باید دومینوی دو نفره خودرا انجام دهد ؛ نه این کـه دومینو دوم را در هر کجای تخته بازی کند.

 

اگر دومینو مطابقت ندارند ؛ باید از توده استخوان بیرون بیاورند و یک نشانگر در انتهای قطار خود قرار دهند و ان را عمومی کنند. اگر دومینو قرعه کشی شده با قطار واجد شرایط مطابقت داشته باشد ؛ ممکن اسـت بلافاصله بازی شود.

 

در تغییر قوانین دیگر ؛ دومینو دوگانه باید با “پای مرغ” پاسخ داده شود – سه دومینو را در دو انتها ودر مرکز دومینو دو نفره قرار دهید. بـه عبارت دیگر ؛ برای پاسخ دادن بـه دومینو دو نفره 6 بازیکن مستلزم داشتن سه دومینو با فرمت 6 پیپ اسـت.

 

عده اي از بازی ها دومینو دو نفره «0-0» را بـه عنوان 25 یا 50 امتیاز تعیین می‌کنند ؛ و این یک دومینو اسـت کـه بسیار میخواهید در پایان بازی از نگه داشتن ان در دست خودداری کنید.

بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King)
بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King) بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» برای ارائه دهنده این وضعیت، فیشر کینگ یک شکاف ...
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpotگنج هاي‌ زیادی را در Jackpot Piraten، یک کازینو آنلاین ...
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان!
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! N1 Casino کـه درسال 2017 راه اندازی شد، یک کازینو ...
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس Bonus Boss  یک کازینو معروف و معتبر در بریتانیا ...
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها راهنمای شرط بندی بیلیارد یک ورزش سرگرم کننده برای تعداد زیادی از افرادی ...
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بـه همراه آموزش و هک بازی برای آیفون و اندروید ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی