بازی شلم + نحوه‌ انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

بازی شلم + نحوه‌ انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

نحوه‌ی انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

بازی شلم یک بازی مهیج در پاشور اسـت کـه باید قوانین خاصی را در پاسور رعایت کنید تابتوانید دراین بازی حرفه اي شوید.عرف این بازی بـه این شکل اسـت کـه باید بـه صورت چهارنفره بازی شود، ولی شـما می توانید ان را بـه صورت دو و یا سه‌نفره نیز بازی کنید. لازم بـه ذکر اسـت کـه برای بهتر متوجه شدن و کسب مهارت در بازی شلم، لازم اسـت کـه قبل از ان بازی حکم را بـه خوبی آموخته باشید. چرا کـه این بازی در عین شباهت نسبی بـه بازی حکم، کمی از ان پیچیده‌تر و البته مهیج‌تر اسـت. از این رو، آموختن بازی حکم، کار شـما را دراین بازی آسان‌تر خواهد کرد.

 

 

مقدمات قبل از شروع بازی شلم

یکی از مواردی کـه برای این بازی ضروری اسـت، این اسـت کـه در ابتدا باید بر روی یک برگه‌ي کاغذ، یک جدول سه ستونی کشیده شود تا حساب امتیازها بـه درستی لحاظ شود. هر یک از ستون‌هاي‌ چپ و راست بـه دو تیم اختصاص خواهد یافت ودر ستون میانی نیز امتیازاتی نوشته خواهد شد کـه هر بازیکن در ابتدای بازی ان را “تعهد” یا “اعلان” خواهد کرد.

 

نحوه‌ی انجام بازی شلم

این بازی دارای چهار قسمت اصلی و بنیادی اسـت کـه دراین پست سعی داریم این چهار قسمت را بـه صورت مرحله بـه مرحله برای شـما عزیزان شرح دهیم.

 

قسمت اول: دست دادن

نخستین مرحله در بازی شلم این اسـت کـه بـه روش دلخواه یا بـه روش مورد قبول تمام اعضای گروه، یک نفر مسئول توزیع کارت‌ها شود. البته بعد از هر دست بازی، وظیفه‌ي توزیع کارت‌ها بـه نفر سمت راستی فرد قبلی انتقال خواهد یافت ودر نهایت نیز بعد از چهار دست بازی، هر بازیکن حداقل یکبار دست داده اسـت.

 

فردی کـه دست میدهد باید بـه این ترتیب عمل کند: ابتدا 12 کارت بـه نفر راست، 12 کارت بـه نفر روبه‌رو، 12 کارت بـه نفر سمت چپ، چهار کارت بر روی زمین قرار دهد طوری کـه بـه روی پشت باشد ودر نهایت 12 کارت نیز بـه خود اختصاص دهد. «البته توجه داشته باشید کـه گذاشتن 4 کارت بر روی زمین، بـه زمان و نوبت خاصی تعلق ندارد و فرد مسئول توزیع کارت می تواند بـه دلخواه خود پس از نفر دوم، سوم و یا چهارم، چهار کارت را بـه پشت بر روی زمین بگذارد.»

 

قسمت دوم: اعلان

دراین قسمت و پس از دست دادن، هر بازیکن باید با توجه بـه کارت‌هایي کـه دارد، مقدار امتیازی کـه می تواند در بازی کسب کند را بـه اصطلاح “اعلان” کند. لازم بـه ذکر اسـت کـه کسی کـه بیشترین امتیاز را اعلان کند، حاکم خواهد شد. در صورت وجود جوکر دراین بازی، کل امتیازات 200 ودر غیر این صورت، 165 خواهد بود. طبق معمول حرفه‌اي‌ها از جوکر دراین بازی استفاده میکنند. امتیازات کارت‌ها نیز بـه این شرح اسـت:

 

بردن هر دست بازی 5 امتیاز
هر کارت 5 لو 5 امتیاز
هر کارت 10 لو 10 امتیاز
هر کارت تک 10 امتیاز
در صورت بازی با جوکر:

جوکر قرمز 20 امتیاز
جوکر سیاه 15 امتیاز

 

پس از تعیین حاکم، او باید با یار خود امتیاز اعلان شده را کسب نماید ودر صورت موفقیت، امتیاز کسب شده بـه او تعلق خواهد گرفت. بازی نیز تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد کـه در نهایت یک تیم بـه امتیاز نهایی برسد. برای شروع این مرحله، نخستین فردی کـه دست گرفته اسـت، امتیازی را کـه فکر می کند می تواند کسب کند را اعلان میکند.

 

البته توجه داشته باشید کـه این امتیاز نمیتواند زیر 100 باشد. سپس نوبت نفر سمت راستی او میشود، این فرد اکنون دو راه در پیش دارد. یا باید امتیازی بیشتر از نفر قبلی اعلان کند یا بگوید “پاس”. کسی کـه پاس کند، دیگر نمیتواند تا پایان این دور بازی در امتیازخوانی شرکت کند. سپس نوبت نفر بعدی میشود و او هم بـه همین شکل باید عمل کند. این روند تا زمانی ادامه پیدا میکند کـه سه نفر پاس کنند و تنها نفر باقی‌مانده حاکم خواهد شد.

بازی شلم + نحوه‌ انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

قسمت سوم: انجام بازی

ان چهار کارتی کـه در زمان دست دادن بر روی زمین گذاشته شدند، “کارت‌هاي‌ برده” نام دارند و کاربرد ان‌ها دراین اسـت کـه کمک کنند تا دست حاکم وضعیت بهتری داشته باشد. این کمک بـه این صورت اسـت کـه حاکم ان چهار کارت را برداشته و چهار کارت دلخواه را کنار میگذارد. حاکم پس از انجام اینکار و مرتب‌کردن دست خود، بـه عنوان دست اول، یک خال حکم بازی خواهد کرد کـه اینکار نیز بـه معنای تعیین حکم اسـت. در ادامه، بازی مانند بازی حکم ادامه پیدا می کند تا تمامی برگ‌ها بـه پایان برسند.

 

قسمت چهارم: شمارش امتیازات

در آخرین مرحله و پس از انجام بازی، بـه مرحله‌ي شمارش امتیازات میرسیم. دراین مرحله، با شمردن دست یک تیم «طبق معمولً تیم حریف حاکم» طبق امتیازاتی کـه قبلاً ذکر شد، امتیاز ان تیم مشخص شده و سپس ان را از 165 کم میکنیم تا امتیاز تیم حاکم نیز ارزیابی شود. پس از این عمل، اگر تیم حاکم بـه امتیاز اعلان شده برسد و حتی ان را رد کند.

 

همان امتیاز اعلان شده برایش لحاظ میشود. ولی اگر نتواند بـه سطح امتیاز برسد، منفی مقدار امتیاز اعلان شده را کسب خواهد کرد. در هر صورت برای تیم حریف نیز هر امتیازی کـه کسب کند، لحاظ خواهد شد. هنگام پایین بازی نیز هر تیمی کـه زودتر بـه یک امتیاز نهایی تعیین‌شده «طبق معمولً 1200» برسد، برنده‌ي بازی خواهد شد.

 

قوانین بازی شلم

اگر تیم حاکم موفق شود تمامی کارت‌ها را جمع کند، طبق توافق دو تیم یا بـه اندازه‌ي امتیازات کسب شده‌ي تیم حاکم بـه امتیازاتشان اضافه میشود و یا تیم حریف بـه همان اندازه، امتیاز منفی خواهد گرفت. «بدیهی اسـت کـه تیم حاکم شلم نمیشود چرا کـه در ابتدا چهار برگ را از دست خود خارج میکند.»

 

شلم خواندن

اگر تیمی مدعی شود کـه می تواند تمامی امتیازات را کسب کند، بـه اصطلاح شلم خوانده اسـت. دراین حالت، اگر موفق شود، دو برابر امتیاز کل بازی «165»؛ یعنی 330 امتیاز خواهد گرفت. ولی اگر موفق نشود و تیم حریف دستکم 5 امتیاز بگیرد، تمام امتیازات تیم باطل شده و منفی 330 امتیاز خواهد گرفت. همچنین زمانی پیش می آید کـه یک تیم بالاترین حد امتیاز، یعنی 165 را اعلان می کند، دراین صورت تیم حریف می تواند حتی پای خودرا فراتر بگذارد و شلم بخواند. یعنی 330 امتیاز اعلان کند.

 

کُنس

در صورت توافق تمامی بازیکنان، حالتی نیز با نام کُنس وجوددارد کـه از شلم خواندن بالاتر اسـت. کُنس نیز بـه این شکل اسـت کـه در صورت اعلان ان؛ هر تیمی کـه در ان دست امتیاز بیشتری را کسب کند، برنده‌ي بازی خواهد شد. یعنی ان دست، دست نهایی بوده و امتیازات دست‌هاي‌ قبلی باطل اعلام میشوند. البته بـه یاد داشته باشید کـه کُنس تنها زمانی صورت میگیرد کـه تمامی بازیکنان موافق ان باشند. خسيس طبق معمولً زمانی کـه امتیازات دو تیم بالای 1000 اسـت، اعلان میشود.

 

شلم دوبل یا شلم هال

علاوه بر شلم و کُنس، شلم دوبل نیز وجوددارد کـه در صورت توافق دو طرف، وارد بازی خواهد شد. شلم دوبل همانگونه کـه از نامش پیداست، امتیازی دو برابر شلم دارد. بـه عبارت دیگر، اگر کسی شلم دوبل را اعلان کند، در صورت پیروزی 660 امتیاز ودر صورت باخت، منفی 660 امتیاز دریافت خواهد کرد. لازم بـه ذکر اسـت کـه اگر تیم حریف حتی یک دست یا 5 امتیاز هم بگیرد، تیمی کـه شلم دوبل خوانده اسـت، ان دست را باخته و منفی 660 امتیاز دریافت خواهد کرد.

 

قانون یاسا در بازی شلم

اگر تیم حاکم کمتر از تیم حریف امتیاز کسب کند «یعنی کمتر از 85»؛ مشمول قانون یاسا می شود و بـه جای امتیاز تعیین شده، بـه مقدار کل امتیازات یعنی 165؛ امتیاز منفی خواهد گرفت.

 

بازی شلم دو نفره

بازی شلم علاوه بر فرم اصلی ان یعنی چهارنفره بودن، این قابلیت را دارد تا بـه شکل دو نفره نیز انجام شود. شلم دو نفره تقریبا سیستم و قوانینی مشابه با شلم چهار نفره دارد. در شلم دو نفره، شـما برای پر کردن جای بازیکن خالی، از زمین کمک خواهید گرفت. بازی شلم دو نفره، بـه طور کلی دارای سه مرحله اسـت کـه ان‌ها را بـه ترتیب تشریح خواهیم کرد.

 

دست دادن

قبل از بازی، دو بازیکن باید بـه روشی دلخواه، یک نفر بـه عنوان دیلر انتخاب شده و دست‌ها را پخش خواهد کرد. البته توجه داشته باشید کـه در پایان یک دست، بازیکن مقابل باید در دست بعدی دیلر شود ودر نتیجه، این مقام بـه شکل نوبتی در بین دو بازیکن خواهد چرخید.

 

دست دادن نیز بـه این شکل خواهد بود کـه دیلر ابتدا 12 کارت بـه خود، سپس 12 کارت هم بـه بازیکن مقابل خواهد داد. در ادامه نیز نوبت بـه اعلان کردن می رسد. دراین مرحله، دیلر مقابل هر بازیکنی کـه عددی بالاتر ارائه دهد، چهار کارت گذاشته و چهار کارت هم مقابل بازیکن دیگر میگذارد. این چرخه تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد کـه در مقابل هر بازیکن، سه دسته کارت چهارتایی قرار داشته باشد.

 

اعلان کردن

اعلام کردن در بازی شلم دو نفره، درست مانند اعلام در همان شلم چهار نفره اسـت. بـه همان شکل نیز هر بازیکن یک شماره را بـه عنوان امتیاز پیشنهادی خود، اعلان خواهد کرد. بازیکن دیگر نیز یا باید پاس دهد و یا باید عددی بزرگ تر از بازیکن قبلی کـه مضرب 5 باشد را اعلان کند. این چرخه نیز تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد کـه یک بازیکن در نهایت پاس دهد. از این رو، بازیکن دیگر بـه عنوان حاکم بازی انتخاب خواهد شد.

 

شروع بازی

حاکم چهار کارت کـه مسئول بهتر کردن دست حاکم هستند را از مقابل خود برداشته و با 4 کارت بی‌ارزش دیگر جا بـه جا می کند. در ادامه نیز همانطور کـه ذکر شد، حاکم با نخستین خالی کـه بازی کند، حکم را مشخص خواهد کرد. در ادامه، بازیکن دیگر بدون ان کـه بـه دست خود نگاه کند، سه کارت را بـه انتخاب جدا میکند و بر روزی زمین میگذارد.

 

سپس سه کارت از یکی از دسته‌هاي‌ مقابلش در بین دیگر کارت‌هاي‌ خود قرار خواهد داد. پس از بازی کردن دست اول و تمام شدن نوبت بازیکن مقابل، سه ورق اول هر یک از دسته‌هاي‌ روی زمین، نمایان خواهد شد.

 

در ادامه و دست دوم، حاکم یکی از سه کارت روی زمین و مقابل خودرا بازی خواهد کرد و بازیکن مقابل نیز بـه همین روند جواب وی را خواهد داد. توجه داشته باشید کـه کارت بازی شده از روی زمین حتما باید از خاج حکم باشد. البته اگر حاکم هیچ حکم خالی در مقابل خود نداشت، میتواند یکی از ان سه کارت را بـه انتخاب بازی کند. بازیکن مقابل نیز بـه همین شکل ادامه میدهد.آموزش بازی شلم

بازی شلم

بازی نیز بـه همین روند و چرخه ادامه پیدا خواهد کرد تا برگ‌ها تمام شوند. بدیهی اسـت کـه در اواخر بازی یک یا دو دسته از کارت‌هاي‌ بازیکنان تمام خواهد شد کـه هیچ جای نگرانی ندارد و بازیکن باید با کارت‌هاي‌ باقی‌مانده بـه بازی ادامه دهد تا زمانی کـه تمام کارت‌هایش تمام و یا بـه اصطلاح بازی شوند. شمارش امتیاز‌ها نیز بـه همان روش شلم چهارنفره، ارزیابی خواهد شد.

 

در پایان دست نیز دیلر عوض می شود. همانطور کـه گفته شد، بازی شلم دو نفره سیستم و قوانینی کاملاً شبیه بـه بازی شلم چهارنفره دارد و تنها تفاوت این دو، دراین اسـت کـه در شلم دو نفره، زمین یارهای شـما خواهند بودو شـما نیز باید بـه جای یارتان و از طرف زمین بازی کنید.

 

خوب میرسیم به بازی شلم…. ابتدا باید یه تاریخچه دوخطی بگم

شاید خیلی ها ندونن و با شنیدن این حرف بگن محاله اما بازی حکم و شلم از جمله بازی هاي‌ ابداعی ایرانی ها هست و محل پیدایش اونها هم در جنوب کشور هست بخاطر همینم هست کـه جنوبیا این دوتا بازی رو بـه شدت حرفه اي و مسلط بازی می کنند و هیچ معادلی در بازی هاي‌ ورق خارجی نداره!

 

برای بازی شلم حتما بایستی سه واحد پیش نیاز بازی حکم رو گذرونده باشید چراکه قوانین سر کردن ورق ها در اون کاملا مشابه حکم هست اما هیجان و لذت این بازی بـه اسانی می تونم بگم چندین برابر حکم هستش.

 

شلم یک بازی در اصل چهارنفره هستش اما میشه سه یا دونفره هم بازی کرد کـه صدالبته لذت نوع چهارنفرش رو نداره. در بازی چهار نفره دو بـه دو یار هم میشن و روبروی هم میشنن. حالا بـه طور رندوم یک نفر دیلر «پورتر» میشه و شروع میکنه بـه صورت ساعتگرد دست دادن. بایستی بـه هر نفر 12 تا ورق داده بشه بـه صورت یکجا یعنی مثل حکم نمیشه یک 5تا داد 2تا 4تا!!!! در آخر چهار ورق اضافه میاد کـه روی زمین میگزارند.

 

خوب در شلم دقیقا مثل حکم شـما یک خال رو حکم میکنید و مانند قوانین حکم بازی میکنید و دست هاي‌ چهارتایی رو از روی زمین برحسب برنده شدن جمع میکنید. اما دراین بازی ملاک برنده شدن تعداد دستها نیست بلکه امتیاز کسب شده هستش. بنابراین مثل حکم ممکن نیست کـه هرکس 7دست کامل جمع کرد برنده اون راند بشه بلکه باید تا آخر 12 تا ورق تو دستاتون بازی کنید ودر آخر امتیاز کسب شده هر تیم را ارزیابی کرده و یاداشت کنیم.

 

حالا قانون امتیازا جی هست؟

آث از هر خالی 10 متیاز
ده لو از هر خالی 10 امتیاز
پنج لو از هر خالی 5 امتیاز
هر چهار برگ 5 امتیاز

 

مثلاً شـما فکر کنید یک دست روی زمینه کـه شامل آث پیک، 5پیک ؛ بی بی پیک و 3پیک هستش امتیاز این دست 20 هست چراکه یک آث و یک 5 داره بعلاوه پنج امتیاز چهار ورق. اگر بخواهیم مجموع امتیاز هاي‌ همه ی ورق هارو بشماریم 165 امتیاز میشه بـه این صورت:

4*10«چهارتا آث» + 4*10«چهارتا 10لو» + 4*5«چهارتا 5لو» + «52/4»*5«52تاورق کـه هرچهارتاش 5 امتیازه» = 165

 

حالاکه قانون امتیازارو فهمیدیم برگردیم بـه بازی! خالا هر نفر 12 تا ورق دستشه و چهارتا هم رو زمینه. تو این بازی باید بـه دست خودت نگاه کنی و ببینی اگر یکی از خال هاي‌ توی دستتو حکم کنی با توجه بـه قانون امتیازاتی کـه ذکر کردم چند امتیاز از 165 امتیاز کل بازی رو می تونی کسب کنی؟؟ بـه ترتیب از نفر بعد از پورتر شروع می کنن بـه خوندن یعنی حدس می زني با این دست میتونی مثلاً 100 تا از 165 تا امتیاز کل رو بگیری پس میگی من 100 تا می خونم.ترفندهای بازی شلم

بازی شلم

نفر بعدی نگاه میکنه ببینه بیشتر میتونه بخونه یا نه؟؟ مثلاً حس می کنه 110 تا میتونه بخونه پس میگه 110 حالا نوبت نفر بعدی کـه یار شـما باشه میرسه بخونه. گیریم اون بخاطر دست بدش یا شرایط استراتژیکی نمی خواد بیشتر بخونه و میکه پاس یعنی نمی خوام بخونم! حالا نفر بعدی کـه همون پورتر باشه باید بخونه.پورتر آخر از همه ی میخونه چون دست داده فرصت کنه ورٍقاشو بچینه و حدس بزنه چقدر بخونه.

 

فکر کنید پورتر ییهو میگه 140!! این شماره بـه نصبت کل خیلی بالاست و نشون میده دستش خیلی خوبه، شـما هم اگر دستتون بد باشه وادار میشید بگید پاس یعنی باشه تو حاکم باش. اگر کس دیگه اي بخواد بیشتر بخونه اون حاکم میشه و مقداری کـه خونده رو ملزم میشه کـه جمع کنه وگرنه «آخرش میگم»

 

کسی کـه بیشترین مقدار رو میخونه و بقیه دستو میدن بهش پاداشش دیگری هم داره اونم چهارتا برگ زمینه!!! چهارتا برگ زمین رو بر میداره و میتونه بجاش 4تا برگ خالی کنه. این 4تا برگ ممکنه از برگی کـه حکمش بوده بهش بده و دستش رو عالی کنه یا ممکنه 4تا برگ چرتو پرت بده و گند بزنه بـه دست حاکم!!! بهر حال مجبوره چهارتا برگ خالی کنه و مثل بقیه 12 برگ داشته باشه.بازی رو خود حاکم شروع میکنه و نخستین برگی کـه میندازه خالش مشخص کننده حکم هستش.بازی شلم + نحوه‌ انجام بازی شلم و قوانین شرط بندی بازی شلم

بازی شلم

تو این بازی شـما باید سعی کنید هرچی ده، پنج یا آث دارید برای تیم خودتون نگه دارید و روی دست هاي‌ برنده خودتون اونها رو بریزید «بهش میگن چاقیدن» تا برگه هاي‌ امتیاز دار نصیب خودتون بشه.

 

فرض کنید این حاکم ماکه 140 تا خونده برای شروع آث پیک میندازه! این یعنی حکم پیکه و سر ترین برگ رو هم کـه آث باشه میندازه. خوب نفر بعدی کـه رقیبه سعی میکنه بی ارزش ترین ورق هاشو بندازه.اگر حکم داره کـه حکم باید بیاذ در غیر این صورت با یه برگ بی ارزش رد میکنه. نوبت یار خودتون میشه اون باید سعی کنه یه برگ با ارزش بندازه. اگر حکم داشته باشه کـه حکم باید بیاد. مثلاً فکر کنید 10 حکم «اما باید ببینه یوقت ممکنه همین 10 خودش دست بگیره پس الکی ردش نباید کنه»

 

خلاصه این دست همین طور ادامه پیدا می کنه و حاکم دستو جمع می کنه…

 

نکته اي کـه دراین بازی هست اینه کـه حاکم باید موقعی کـه داره می خونه و یا 4تا ورق خالی میکنه باید تمام سعیشو بکنه تا بتونه تعداد خال کمتری نگه داره مثلاً 2خال شه. کـه حتما یکیش حکمشه یکی دیگه رو هم باید سعی کنه برگ هاي‌ سرش رو داشته باشه کـه مثلاً بهش میگن خال بقل حاکم.

 

خلاصه بازی رو همین طور ادامه میدن کـه بقیش شبیه حکم تا آخر بازی ادامه پیدا می کنه. فقط دو تیم باید سعی کنن چاقی ها «منظور همون ده ها و پنح ها یا برگ هاي‌ پر ارزش» رو برای خودشون بریزن…. در آخر وقتی تمام دستها بازی شد و دیگه هیچ ورقی باقی نموند شروع می کنند بـه شمردن امتیازها.

بازی شلم

اون آقای حاکمی کـه 140 تا خونده همین حالا باید حداقل همون 140 امتیاز رو کسب کرده باشه. فرض کنید تیم حاکم 145 تا کسب کرده پس تیم مقابل 20 امتیاز کسب کرده! این امتیازها رو هر دست یاداشت می کنند و اول بازی یک سقف قرار میدن کـه میگن هرتیم زودتر بـه این امتیاز برسه برندس «طبق معمول 1165 رو سقف میزارن» حالا اگر تیمی کـه 140 تا خونده حتی 5تا کمتر از آن چه ادعا کرده کسب کنه بـه همون اندازه منفی می خوره!! قانون دوبل منفی مال زمانی هست کـه تیمی کـه ادعا کرده امتیاز فلان رو کسب میکنه کمتر 85 یعنی کمتر از نصف امتیاز کل کسب کنه دراین صورت دوبرابر عددی کـه خونده رو منفی میگیره.

 

اگر تیمی کـه خونده بتونه تمام 165 امتیاز رو کسب کنه یعنی تیم حریف حتی یک دست هم نیگیره مثبت 165 برای تیم حاکم و منفی 165 برای تیم مقلوب می‌زنن «این 330تا اختلاف ممکنه بـه حالت هاي‌ دیگه هم پخش شه»
و…..

 

این بازی هنوز هم کلی ریزه کاری تو قانون هاش داره کـه من چندتاش رو از قصد ذکر نکردم تا بعد از این کـه بازی کردید و ازش لذت بردید در صورت تمایل بخواهید تا ریزه کاری هاي‌ باقیش رو هم بگم کـه بازی رو بینهایت زیبا تر می کنه…

 

این بازی رو در حالت حرفه اي تر با دوتا جوکر موجود هم بازی می کنن کـه جوکر رنگی 20 و جوکر مشکی 15 امتیاز داره. فعلاً بـه این حالت حرفه اي زیاد فکر نکنید.

 

شلم چیست

شلم، یکی از محبوب‌ترین بازی‌هاي‌ ایرانی با کارت هاي‌ بازی اسـت. این بازی از کلمه “Slam” انگلیسی و “chelem” فرانسه گرفته شده اسـت و معنی ان گرد آوری تمام برگهای بازی اسـت. این بازی کـه اصالت ایرانی دارد ودر انگلیسی بـه نام Rock نیز شناخته می شود، با چهار بازیکن انجام می شود کـه دو بـه دو، با یک دیگر یار هستند.

 

شلم پاسور شباهت‌هاي‌ زیادی با بازی حکم دارد اما از ان پیچیده‌تر اسـت. دراین بازی امتیازی توافق شده وجوددارد کـه طبق معمول 165 اسـت و تیمی کـه زودتر بـه ان برسد، برنده اسـت. دراین بازی، میتوان جوکر را نیز گنجاند و آنگاه مجموع امتیازات برای پیروزی را بالاتر برد.

 

شیوه بازی شلم «قوانین شلم چهارنفره»

بـه نفری یک برگ بـه صورت رو داده می شود و اینکار تا زمانی کـه آس بیاید ادامه پیدا میکند. کسی کـه نخستین آس برای او بیاید، اصطلاحات پورتر اسـت کـه معادل دیلر اسـت.

 

دست دادن در شلم

پوتر دست میدهد و اینکار را یکجا از نفر سمت راست خود انجام میدهد. هر بازیکن 12 برگ دارد. این برگ‌ها می تواند بـه صورت یکجا یا بـه صورت شش تایی بـه هر کس داده شود. چهار برگ باقی میماند کـه بـه پشت روی زمین قرار میگیرد.

 

حاکم در شلم

هرکس امتیازی کـه حدس میزند میتواند از کارت‌هایش بگیرد «بدون جوکر حتما باید بالای 60 باشد و با جوکر حداقل 100» را میخواند. هرکس کـه شماره بالاتری را بخواند، حاکم اسـت. کارت‌هایي کـه روی زمین اسـت، در اختیار حاکم قرار می گیرد و او بـه دلخواه چهار کارت بد خودرا روی زمین میگذارد.

 

این بین او میتواند دست خودرا از یک یا دو خال خالی کند تا اینطور بتواند آسان‌تر با حکم ببرد. او باید سعی کند با همکاری یار خود، امتیازی کـه اعلام کرده را بگیرد. اگر همه ی پاس بدهند «با توجه بـه دست، حاضر بـه حاکم شدن نشوند» پورتر کـه کارت‌ها را پخش کرده حاکم خواهد شد و مبنا شصت امتیاز اسـت. اما طبق معمول مرحله خواندن امتیاز بیشتر از یک دور طول می کشد، این بین چند نفر جا میزنند ودر رقابتی دو نفره، یکی سرانجام کم می‌آورد.

 

روش بازی شلم

حاکم باید امتیازی کـه اعلام داشته را کسب کند و اگر بـه ان نرسید، اصطلاحا خالی کرده اسـت. بردن هر دست دراین بازی پنج امتیاز دارد. هر پنج لو، پنج امتیاز، هر ده لو، ده امتیاز «بـه پنج لو و ده لو دراین بازی چاقی میگویند»؛ هر آس ده امتیاز، جوکر قرمز بیست امتیاز و جوکر مشکلی پانزده امتیاز دارند.

 

برهمین اساس مجموعا کارت‌هاي‌ بازی دویست امتیاز دارند. بدون جوکر، مجموع کارت‌هاي‌ بازی 165 اسـت. شیوه حکم و بازی در شلم دقیقا مانند حکم اسـت با این تفاوت کـه این جا تعداد دست‌هاي‌ گرفته شده برنده را مشخص نمی کند، امتیاز کسب شده برنده را اعلام میکنند.

 

فرض بگیرید دستی بـه این صورت بـه دست شـما بیاید: « 10 پیک + آس پیک +10 دل + 10 خشت» از این دست 45 امتیاز بـه دست می‌آورید. ولی از این دست: «2 دل + 3 دل + 4 خشـت + 6 دل» تنها 5 امتیاز میگیرید کـه مربوط بـه بردن این دست اسـت نه امتیاز کارت‌ها.

بازی شلم

حکم دراین بازی، نخستین کارتی اسـت کـه حاکم بازی می کند. بازی مانند حکم ادامه پیدا می کند. برنده هر دست، دست جدید را شروع میکند. یک تفاوت نسبت بـه حکم این اسـت کـه وقتی آس حکم بر فرض در دست اول بازی میشود، در حکم هر سه نفر بی‌ارزش‌ترین کارت خودرا زمین می‌گذاشتند اما در شلم، یار او می تواند کارتی با ارزش را زمین بگذارد چون می داند این کارت برای خودشان شمرده خواهد شد.

 

بر فرض او 5 یا 10 حکم خودرا زمین می گذارد و امتیازش برای تیمشان خوانده می شود. البته این هم می تواند ریسک باشد چون ان 10 حکم، خود شاید بتواند در دستی دیگر، دست بگیرد. بازی بـه همین شکل ادامه پیدا می کند ودر پایان هر گروه، یکسری دست را برده اسـت و نوبت امتیازشماری اسـت.

 

وقتی جوکر بـه کار گرفته میشود، کمی ترتیب کار تغییر میکند. جوکر قرمز بالاترین برگ بازی اسـت. یعنی در حالی کـه در حالت بدون جوکر آس حکم بالاترین برگ بازی اسـت، با جوکر، جوکر قرمز بالاترین کارت اسـت. پس از ان جوکر مشکی جا می گیرد و آسِ حکم سوم اسـت. با جوکر، تعداد امتیازات بر مبنای 200 ارزیابی میشود.

 

امتیازها در شلم

حاکم اگر با خواندن 140 امتیاز، حاکم شده باشد، باید بـه این امتیاز برسد. اگر تیم حاکم بـه 140 امتیاز رسیده باشد، از این دست 140 امتیاز می گیرد و تیم حریف 25 امتیاز بـه دست آورده اسـت. حال اگر بر فرض تیم حاکم تنها موفق بـه کسب 120 امتیاز شده باشد، بـه اندازه 140 امتیاز از این دست منفی می خورد چون نتوانست وعده خودرا محقق کند. دراین حالت یک تیم -140 امتیاز و تیم دیگر 45 امتیاز از این دست بـه کف می‌آورند.

 

حالت دوم زمانی اسـت کـه تیمِ غیرحاکم بتواند بیشتر از نصف امتیازات یعنی 85 امتیاز را بـه دست بیاورد. بـه عنوان مثال اگر لازمه حاکم شدن در ان دست 100 بوده، طبیعتا تیم حاکم نتوانسته بـه امتیاز وعده داده شده برسد اما از سوی دیگر بـه اندازه‌اي بد کار کرده کـه تیم حریف امتیازات بیشتری باوجود عدم حاکم بودن کسب کرده اسـت.

 

دراین صورت اگر تیم حاکم 120 امتیاز را حکم کرده بود، -120 امتیاز از این دست کسب نمیکند، کـه نمره منفی دوبرابر شده و 240 امتیاز منفی برای انها ثبت میشود. البته دراین زمینه توافق کلی وجود ندارد و برخی -165 امتیاز برای حاکم را درست‌تر دانسته‌اند.

بازی شلم

حالت سوم زمانی اسـت کـه تیم حاکم بتواند تمام 165 امتیاز را کسب کند و اصطلاحا حریف را شلم کند. دراین حالت، تیم حاکم امتیاز دو برابر یعنی 330 دریافت میکند. البته حاکم دراین بازی تحت هیچ شرایطی شلم نمیشود چون چهار کارتی کـه زمین گذاشته، 5 امتیاز ارزیابی میشوند. حالت دیگر شلم پانصد امتیازی اسـت.

 

زمانی میشود کـه حاکم ادعا می کند میتواند بدون برداشتن چهار کارت وسط بازی، می تواند حریف را شلم کند. اگر بتوانند اینکار را انجام دهد، بـه جای 250 امتیاز، 500 امتیاز مثبت بـه جز امتیازات کامل دریافت خواهد کرد. طبق معمول امتیازات تا 1200 در بازی شلم ادامه دارد.

 

شلم دو نفره

یک نفر دست می دهد. 12 برگ بـه نفر مقابل و 12 برگ بـه خود توسط پورتر داده میشود. این جا دو طرف اعلام میکنند کـه بـه چه عددی میتوانند برسند تا مشخص شود حاکم کیست. پس از مشخص شدن حاکم، طرف دیگر پوتر اسـت. یک دسته چهارتایی کارت بـه کسی کـه بالاترین پیشنهاد را خوانده داده میشود.

 

یک دست چهارتایی نیز بـه طرف مقابل. دوباره یک دست چهارتایی بـه نفر مقابل و دوباره بـه خود. اینکار یک‌بار دیگر نیز انجام میشود تا هرکس جز 12 کارتی کـه در دست دارد، سه دسته چهارتایی برابر خود روی زمین داشته باشد. چهار کارت هم وسط قرار داده می شود. حاکم چهار کارتِ وسط را برمی‌دارد و با کارت‌هاي‌ خود در صورت نیاز عوض میکند.

 

حاکم، برگ اول کـه حکم درنظر گرفته می شود را بازی می کند و سپس نفر دیگر بازی میکند. سپس سه برگ اول سه دسته جلوی هر کس رو میشوند. ابتدا حاکم از همان خال بازی شده یکی از این سه برگ مقابل را بازی میکند، نفر مقابل هم از همان خال از سه برگ جلوی خود بازی میکند.

 

اگر از خالی کـه بازی شد برگی روی زمین نباشد، بازیکن میتواند هر برگی کـه دلش خواست را بازی کند. در واقع زمین نقش یار هرکس را ایفا میکند. بازی بـه همین حالت ادامه پیدا میکند و هرکس کـه برنده یک دست شده، دست بعدی را شروع می کند. شمارش امتیاز نیز با بازی چهارنفره تفاوتی ندارد.

 

بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King)
بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King) بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» برای ارائه دهنده این وضعیت، فیشر کینگ یک شکاف ...
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpotگنج هاي‌ زیادی را در Jackpot Piraten، یک کازینو آنلاین ...
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان!
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! N1 Casino کـه درسال 2017 راه اندازی شد، یک کازینو ...
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس Bonus Boss  یک کازینو معروف و معتبر در بریتانیا ...
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها راهنمای شرط بندی بیلیارد یک ورزش سرگرم کننده برای تعداد زیادی از افرادی ...
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بـه همراه آموزش و هک بازی برای آیفون و اندروید ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی